BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 745/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty CP thực phẩm Trung Sơn.
(42, Phạm Liêm, ĐaKao, Q.1, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 08/CV-CTY ngày15/01/2009 của Công ty CP thực phẩm Trung Sơn về việc xử lý nợ thuế trên Hệthống Quản lý rủi ro; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống quản lý rủiro tại Tổng cục Hải quan ngày 09/02/2009 thì Công ty CP thực phẩm Trung Sơn hiệnkhông được ân hạn thuế do có thông tin “đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày”. Hiệntại, tiêu chí chấp hành tốt pháp luật Hải quan đối với trường hợp “đã từng nợthuế quá hạn 90 ngày” đã được điều chỉnh tại Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Công ty CP thực phẩm Trung Sơn liênhệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét giải quyết theohướng dẫn tại Thông tư 05/2009/TT-BTC nêu trên và công văn số 597/TCHQ-KTTTngày 06/02/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP Hồ Chí Minh, Công ty CP thực phẩm Trung Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng