ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7452/SYT-QLD
V/v đình chỉ lưu hành thuốc tại Tp Hồ Chí Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

Công ty VIMEDIMEX 1
(Địa chỉ: 138 Giảng Võ, Hà Nội)

- Căn cứ Quyết định số 3121/2001/QĐ-BYT ngày 18/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chếđăng ký thuốc”;
- Căn cứ Quyết định số 2412/1998/QĐ-BYT ngày 15/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế vềviệc ban hành “Quy chế quản lý chất lượng thuốc”;
- Căn cứ công văn số 358/BC-TTKN ngày 23/12/2008 của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc,mỹ phẩm, thực phẩm TP.HCM, đính kèm phiếu kiểm nghiệm số: 2060/1208/TTKN kýngày 23/12/2008 về thuốc Viên nén IBUPROFEN 400mg, vỉ 10 viên, hộp 10 vĩ, số lô:BT117008, do công ty Brawn Laboratories Ltd India sản xuất, công ty Vimedimex 1nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng;

Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh thôngbáo:

1. Đình chỉ lưu hành tại TP Hồ ChíMinh thuốc Viên nén IBUPROFEN 400mg, vỉ 10 viên, hộp 10 vĩ, số lô: BT117008,hạn dùng: OCT.2010, SĐK: VN-0149-06 do công ty Brawn Laboratories Ltd India sảnxuất, công ty Vimedimex 1 nhập khẩu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉtiêu: Độ rã;

2. Đề nghị Công ty:

- Gửi thông báo thu hồi và khẩntrương thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thuhồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về Phòng Quản lý Dược và Thanh tra SởY tế sau 15 ngày kể từ ngày ký thông báo này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLDVN “Để thay b/c”;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- TT. Kiểm nghiệm T-TP-MP Tp.HCM;
- Công ty Yteco, Sapharco
- Phòng Y tế Q/H;
- Khoa Dược Viện, Bệnh viện;
- Công ty cổ phần Dược Quận, Huyện
- Các phòng ban: TTr, NVY, Medinet, QLDVYT
- Lưu: VP-QLD.
- NVV (70).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan