TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 746/TCHQ-GSQL
V/v: Cấp thẻ ưu tiên

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX)
Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 80/DHM-KD ngày 24/01/2006 của Công ty Dầu Thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam (Vocanimex) về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều kiện cấp thẻ đã được quy định cụ thể, rõ ràng tại điều 2 Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty tự kiểm tra, xác định và làm đơn theo hướng dẫn tại điều 4 của Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ dẫn trên.

- Thẩm quyền cấp thẻ hoặc trả lời lý do không được cấp thẻ là do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố được quy định tại Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ dẫn trên. Đề nghị Công ty trực tiếp làm việc với cơ quan Hải quan nơi xin cấp thẻ để được giải quyết cụ thể.

- Về vấn đề Công ty nêu trong công văn số 80/DHM-KD dẫn trên, sau khi Công ty hoàn tất việc thực hiện các Quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và tại thời điểm Công ty nộp đơn xin cấp thủ ưu tiên thủ tục hải quan cho cơ quan Hải quan nếu đáp ứng đủ điều kiện xét cấp thẻ thì Công ty được cơ quan Hải quan cấp thẻ ưu tiên.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP HCM;
- Vụ KTTT XNK;
- Cục ĐTCBL
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An