BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 747/TCT-TNCN
V/v khấu trừ, kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2010

Kínhgửi: Văn phòng đại diện Công ty Dell Grobal B.V tại Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được thư củaVăn phòng đại diện Công ty Dell Grobal B.V tại Hà Nội đề nghị giải đáp vướngmắc về vấn đề kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho các nhân viên đang làm việccho Văn phòng đại diện Công ty Dell Grobal B.V tại Hà Nội và tại Thành phố HồChí Minh. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điểm 2.1, Khoản 2, Mục II,Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điềucủa Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định: "Tổ chức, cá nhân trả cáckhoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuếtheo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế vànộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng; và có trách nhiệm khai quyết toán thuếthu nhập cá nhân theo quy định không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế haykhông có khấu trừ thuế."

Theo Thông tư số 02/2010/TT-BTCcủa Bộ Tài chính ngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính (nêu trên) cũng quy định rõ trách nhiệm củađơn vị chi trả thu nhập trong việc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thunhập cá nhân cụ thể như sau: "Đơn vị trực tiếp chi trả thu nhập từ tiềnlương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và kê khai nộpNSNN theo quy định; việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được thực hiện hàngtháng; và thực hiện quyết toán số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trong năm."

Căn cứ quy định trên thì trườnghợp Văn phòng đại diện Công ty Dell Grobal B.V tại Hà Nội thực hiện chi trảlương cho nhân viên làm việc tại Văn phòng đại điện tại Hà Nội và Văn phòng đạidiện tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp và quyếttoán thuế thu nhập cá nhân cho toàn bộ nhân viên ở Hà Nội và Thành phố Hồ ChíMinh với Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Vănphòng đại diện Dell Grobal tại Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ PC- BTC
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương