VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7472/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện Dự án

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Long An tại công văn số 2896/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 về chủtrương chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việc chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa để thực hiện Dự án quần thể đô thị - công nghiệp Sài Gòn – Đức Hòatại huyện Đức Hòa và Dự án thành phố khoa học và Khu công nghiệp xanh Sài Gòn –Mê Kông tại huyện Bến Lức và huyện Đức Huệ sẽ được xem xét, quyết định sau khiquy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2030 được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý