VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7475/VPCP- NN
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tạicông văn số 2647/BXD-QLN ngày 12 tháng 12 năm 2007 về việc tổ chức Hội nghịtổng kết Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồngbằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Xâydựng tại công văn nêu trên.

2. Về thời gian, địa điểm tổchức Hội nghị tổng kết Chương trình: Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với BộXây dựng bố trí lịch và thông báo cụ thể. Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo chính,các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- UBND các tỉnh, TP: Đồng Tháp, An Giang,
Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long,
Cần Thơ, Hậu Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, CN, VX, ĐP, KG, TH,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3b), Huệ. 39

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý