BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 748/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại DNNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 162/LĐBTXH đề ngày 24/02/2003 về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ thì:

- Doanh nghiệp tại điểm 2 của công văn nêu trên thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-Chính phủ.

- Doanh nghiệp tại điểm 1,3,4 của công văn nêu trên không thuộc phạm vi áp dụng./.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng