VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 7481/VPCP-QHQT

V/v: Gia hạn thời gian thực hiện HTKT về Tài chính vi mô do ADB tài trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 218/TTr-NHNN ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Chính thức hóa các tổ chức tài chính vi mô" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện HTKT nêu trên đến ngày 19 tháng 10 năm 2012 để hoàn thành các hoạt động của dự án.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc gia hạn này; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành các hoạt động còn lại của HTKT theo đúng kế hoạch, tránh gia hạn nhiều lần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). V25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam