CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7483 TC/CST NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2004
VỀ VIỆC TRUY THU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Cục Hải quan, CụcThuế các địa phương

- Cục cảnh sát giao thông đườngbộ - đường sắt.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1682/C26 -P4 ngày15/12/2003 của Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt về việc truy thuthuế nhập khẩu xe máy có giấy tờ hải quan giả. Về vấn đề này, Bộ Tài chínhhướng dẫn Cục thuế, Cục Hải quan các địa phương như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; Thông tưsố 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; Căn cứ mục C Thôngtư số 01/2002/TT-BCA ngày 4/1/2002 của Bộ Công an hướng dẫn tổ chức cấp đăngký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

1. Đối tượng truy thu: các loại xe hai bánh gắn máy đã cóđăng ký xe từ trước ngày 1/1/2002 nhưng giấy chứng nhận hải quan là giả hoặc bịtẩy xóa, đục lại số khung, số máy.

2. Đối tượng nộp tiền thuế nhập khẩu truy thu: Tổ chức, cánhân sử dụng loại xe máy nêu trên.

3. Căn cứ tính truy thu thuế:

- Thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại thời điểm truythu;

- Giá tính thuế nhập khẩu được tính theo giá bán trên thịtrường chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và chi phí khác cóliên quan (được tính thống nhất là 10%).

Cơ sở xác định giá tính thuế nhập khẩu được căn cứ vào giátính lệ phí trước bạ quy định tại bảng giá thu lệ phí trước bạ do UBND cáctỉnh, thành phố hoặc Cục thuế các tỉnh, thành phố (nếu được ủy quyền) ban hành.Giá tính lệ phí trước bạ được hiểu là giá bán trên thị trường đã bao gồm cảthuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và chi phí khác có liên quan. Do vậy, giátính thuế nhập khẩu được xác định theo các bước như sau:

Giá tính lệ phí trước bạ

-Giá tính thuế giá trị gia tăng =

1 + Thuế suất thuế GTGT

- Chi phí khác = Giá tính thuế GTGT x 10%

Giá tính thuế GTGT – Chi phíkhác

-Giá tính thuế nhập khẩu =

1 + Thuế suất thuế nhập khẩu

Ví dụ:

Giá xe máy quy định tại Bảng giá thu lệ phí trước bạ là11.000.000 đồng thì giá tính thuế nhập khẩu để truy thu là 4.500.000 đồng; Cáchtính theo từng bước như sau:

11.000.000 đ

*Giá tính thuế GTGT == 10.000.000 đồng

1 + 10%

* Chi phí khác = 10.000.000 đ x 10% = 1.000.000 đồng

10.000.000 đ - 1.000.000 đ

*Giá tính thuế nhập khẩu ==4.500.000 đồng

1 + 100%

4. Tổ chức thực hiện: Sau khi nhận được hồ sơ do cơ quancông an chuyển sang trong đó có kết luận không phải là xe trộm cắp, Cục Thuếcác địa phương chủ trì tiếp nhận hồ sơ và thông báo mức giá thu lệ phí trước bạhiện hành cho Cục Hải quan để Cục Hải quan các địa phương thực hiện truy thutiền thuế nhập khẩu.

Việc thu, nộp tiền thuế vào ngân sách thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để các đơn vị có liên quan được biếtvà triển khai thực hiện.