BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7483/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 498/HQHCM-TXNK ngày19/02/2014 và số 1564/HQHCM-TXNK ngày 14/5/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh báo cáo vướng mắc trong việc hạch toán kế toán giảm thu NS theo quy định tạiĐiều 7 Thông tư 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính đối với cáctrường hợp hoàn thuế GTGT nộp thừa được cơ quan hải quan xác nhận để cơ quanthuế nội địa hoàn trả, vấn đề này, sau khi thống nhất với Tổng cục Thuế, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại Điểm 6.3 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTCngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài Chính.

Đối với trường hợp hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa ở khâu nhập khẩudo cơ quan hải quan xác nhận, cơ quan thuế thực hiện thủ tục hoàn trả, Kho bạcNN hoàn trả và đã ghi giảm số thu NSNN của cơ quan hải quan Trong khoảng thờigian từ ngày 01/01/2014 (ngày Thông tư 150/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệulực) đến trước ngày 23/4/2014 (ngày công văn số 1350/TCT-KK của Tổng cục Thuế),thì khi nhận được các chứng từthoái thuNSNN từ Kho bạc Nhà nước chuyển đến, cơ quan hải quan liên hệ với cơ quan thuế nơi làm thủ tục hoàn trả, đểđược cung cấp Quyết định hoàn thuế; Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngânsách nhà nước; Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trảkiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, làm căn cứ hạch toán hoàn thuế GTGT nộpnhầm, nộp thừa.

Cơ quan thuế địa phương có trách nhiệm chủ động kiểm tra, rà soát cáctrường hợp đơn vị đã thực hiện hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừatrong khoảng thời gian từ 01/01/2014 (ngày Thông tư 150/2013/TT-BTC của Bộ Tàichính có hiệu lực) đến trước ngày 23/4/2014 (ngày công văn số 1350/TCT-KK củaTổng cục Thuế) và gửi một bản Quyết định hoàn thuế; Quyết định hoàn thuế kiêmbù trừ thu ngân sách nhà nước; Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặcLệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho cơ quan hải quan (nơi đãxác nhận khoản thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa đó) để cơ quan hải quan có cơ sởhạch toán theo dõi số thuế đã hoàn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và CụcThuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để p/h chỉ đạo);
- Lưu: VT, TXNK-QLN-Giang (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái