BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7484/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBATGTQG ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, để nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật vấn đề nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, cụ thể như sau:

- Tổ chức các buổi nói chuyện, thông báo tại các buổi lễ chào cờ, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, chi đoàn, các tiết học về pháp luật an toàn giao thông chính khóa, qua các hoạt động ngoại khóa; thông qua hệ thống phát thanh nội bộ, Website của nhà trường… các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”; “Uống rượu, bia và lái xe – Giá đắt phải trả”.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/10 đến 31/12/2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 15/01/2014.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (đ/c Nguyễn Việt Hà, ĐT: 043.869.4916, 0912.446.933; Email: [email protected]).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý