TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7487/CT-KK &KTT
V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Ermenegildo Zegna Việt Nam;
MST: 0105935071; Địa chỉ: P.609, tầng 6, tòa nhà Sun red River, 23 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, HN

Cục thuế TP Hà Nội nhận được côngvăn ngày 05/03/2013 của Công ty TNHH Ermenegildo Zegna Việt Nam đề nghị đượctham gia bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa củangười nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bayquốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau khi xem xét hồ sơ của Côngty TNHH Ermenegildo Zegna Việt Nam gửi, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v thí điểm hoàn thuếgiá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mangtheo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế TânSơn Nhất;

- Căn cứ Thông tư số 58/2012/TT-BTCngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Thuế TP Hà Nội công nhận Côngty TNHH Ermenegildo Zegna Việt Nam là doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuếgiá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mangtheo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế TânSơn Nhất (Danh sách các cửa hàng bán hàng thí điểm Công ty TNHH ErmenegildoZegna Việt Nam đăng ký theo biểu đính kèm).

Công ty TNHH Ermenegildo Zegna ViệtNam có nghĩa vụ thực hiện đúng quy định về việc bán hàng thí điểm theo quy địnhtại Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việcđăng ký bán hàng thí điểm.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo đểCông ty TNHH Ermenegildo Zegna Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, TCHQ;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Các phòng: KT1, QLAC, TTHT;
- Lưu: VT, KK & KTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Viên Viết Hùng