BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 748TCT/DNNN
V/v: đăng ký mã số thuế, khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: ĐàiTiếng nói Việt Nam

Trảlời Công văn số 50/TNVN ngày 24/01/2005 củaĐàiTiếng nói Việt Nam v/v xin đăng ký mã số thuế tại Cục thuế TP. Cần Thơ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 4.2 mục I Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủtướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế thì các đơn vị chủ quảnđược cấp mã số thuế 10 số và phải kê khai các đơn vị trực thuộc vào Bản kê cácđơn vị trực thuộc để cơ quan Thuế nơi cấp mã số thuế cho đơn vị chủ quản cấp mãsố thuế 13 số cho các đơn vị trực thuộc.

Căncứ quy định trên, trường hợp Đài tiếng nói Việt Nam đã được cấp mã số thuế 10 số(mã số thuế của Đài 0100774310) có đơn vị trực thuộc là cơ quan thường trú Đàitiếng nói Việt Nam khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (trụ sở đặt tại thành phốCần thơ), thì Đài tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm kê khai bổ sung Cơ quanthường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vào Bản kê cácđơn vị trực thuộc với Cục thuế TP. Hà Nội. Cục thuế TP. Hà Nội sẽ cấp mã sốthuế 13 chữ số cho Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Đài tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm thông báo mã sốthuế trên cho Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng SôngCửu Long để Cơ quan thường trú biết và đăng ký, kê khai nộp thuế đối với hoạtđộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ với Cục thuế tỉnh Cần Thơ theo quy định củapháp luật thuế hiện hành.

Tổngcục Thuế trả lời để Đài tiếng nói Việt Nam được biết và hướng dẫn Cơ quanthường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT tỉnh Cần Thơ
- CT TP. Hà Nội
- Lưu: VP (HC) , DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc