BỘ QUỐC PHÒNGBẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/BHXH
V/v thông báo phát hành thẻ BHYT mẫu mới

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 và Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việcban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và mã số ghi trên thẻ BHYT. Được sự đồngý của BHXH Việt Nam để BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT theo cấu trúc sđịnh danh cá nhân (tại Công văn số 5093/BHXH-ST ngày 15/12/2015 của BHXHViệt Nam về việc cấp thẻ BHYT năm 2016); Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng trântrọng thông báo:

Kể ngày 01/01/2016 trở đi, BHXH Bộ Quốc phòng phát hành thẻ BHYT cómẫu, mã thẻ mới và mã vạch hai chiều (mẫu thẻ BHYT kèm theo) đối với toàn bộ đốitượng tham gia BHYT do quân đội quản lý (riêng mẫu thẻ BHYT đối với quân nhânthực hiện theo quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-BHXH ngày 14/12/2015 củaTổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cấp cho quânnhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu).

Th BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành theo mẫu cũ, nhưng còn giátrị sử dụng sau ngày 01/01/2016, kể t ngày 01/01/2016 trở đi sẽ không còn giá trị sửdụng để đi khám, chữa bệnh BHYT.

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến biết đểphối hợp thực hiện; đng thời, thông báo tới các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trênđịa bàn nhm bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT đúng quy định của phápluật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:-BHXH Việt Nam (để b/c);
-
BHXH các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Trung tâm Giám định BHYT và TT ĐT;
-
Các đơn vị đầu mối trực thuộc BQP;
-
Phòng, ban của BHXH BQP;
-
Lưu VT,TST; Q120.

GIÁM ĐỐCThiếu tướng Hồ Thủy

MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA THÂN NHÂN QUÂN NHÂN TẠI NGŨ
----------------------------

MẶT TRƯỚC

MẶT SAU

MẪU THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
----------------------------

MẶT TRƯỚC

MẶT SAU