CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 749/CP-CN V/v bổ sung chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ NATM vào hợp đồng tư vấn dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1015/GTVT-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2606 BKH/CSHT ngày 05 tháng 5 năm 2003) về việc bổ sung chi phí dịch vụ tư vấn hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ theo phương pháp NATM vào hợp đồng dịch vụ tư vấn dự án hầm đường bộ qua đèo Hải Vân như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung bổ sung hợp đồng với giá trị bổ sung không vượt quá giá trị đã trình tại văn bản số 1015/GTVT-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2003; chỉ đạo việc thực hiện theo các quy định hiện hành và đảm bảo hiệu của chương trình./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng