TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/CT-TTHT V/v: hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP lương thực thực phẩm Colusa-Miliket
Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Mã số thuế: 0304517551

Trảlời văn bản số 137/CM-TCKT ngày 31/12/2013 của Công ty về lập hóa đơn, chứng từ,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2.4 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Sửdụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàngmẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai, nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a)Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ chosản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạtđộng xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và sốlượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền;dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

b)Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương chongười lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bánhàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuấtbán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.

Trườnghợp Công ty có chính sách thanh toán khoản tiền phí trưng bày sản phẩm, bảnghiệu quảng cáo sản phẩm và thương hiệu của Công ty cho khách hàng bằng chínhsản phẩm do Công ty sản xuất hoặc biếu, tặng sản phẩm cho khách hàng thì khixuất giao hàng Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉtiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng.

Trườnghợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho khách hàng theo quy định củapháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì phải lập hóa đơn,trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thutiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo (không phải ghi đơn giá).

CụcThuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên; -Phòng Pháp chế;-Phòng Kiểm tra 4;
-Lưu: (TTHT,HC).
43/14-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga