VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------------

Số: 7491/VPCP-KGVX

V/v: bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xin ý kiến bổ nhiệm Ban giám hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3681/BTNMT - TCCB ngày 05 tháng 10 năm 2011), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi hết tuổi làm công tác quản lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ;

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

TP Hồ Chí Minh;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KGVX (5). QT 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ