B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7498/TCHQ-PC
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh.

Tr lờicông vănsố 1607/HQ HCM-CBLXL đề ngày 18/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ chí Minh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vướng mắcvề thẩm quyền ký văn bản, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về hiệu lực của văn bản giaoquyền, ủy quyền kể từ thời điểm đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghỉ hưu:

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính,Điều 20 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, khoản 3 Điều10 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2004thì người giao quyền, ủy quyền phải là người có thẩm quyền, người đứng đầu cơquan, tổ chức.

Khi cán bộ có Quyết định nghỉ hưu thì kể từ thi điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định,cán bộ đó không còn là người đứng đầu cơ quan, không còn có quyền hạn và nhiệmvụ của chức danh trước đây đã đảm nhiệm.

2. Về thẩm quyền ký văn bản:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biệnpháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 5, khoản 3 Điều 7 Nghị địnhsố 157/2007/NĐ-CP ngày27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơquan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trường hợpđồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được giao trực tiếp phụ trách CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứngđầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, có thẩm quyền xử phạt vi phạm hànhchính, giao quyền xử phạt vi phạmhành chính.

3. Về ghi chức danh, đóng dấu trên văn bản:

Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thì chức vụ ghitrên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức. Con dấu được sử dụng trong văn bản hành chính là con dấu củaCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nơi đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quanđược giao phụ trách.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh