BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7498/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam.
(Đ/c: B58 Nguyễn Thị Định, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 18102017/ekuberg ngày 18/10/2017 của Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam đề nghị xác định mã HS đối với các mặt hàng No-Bactorbullet, Lubullet và Hemoed cream. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3, khoản 6 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS /TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC do chưa có đơn đề nghị xác định trước mã số và hồ sơ chỉ có bản phân tích thành phần mà không mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng cũng như mẫu hàng hóa nên không đủ thông tin để thực hiện phân loại.

Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và trả lại hồ sơ nêu trên theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ekuberg Pharma Việt Nam biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh