BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7804/BTC-QLNngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnhgiá hợp đồng được quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quyđịnh của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1Nghị định số 207/2013/NĐ-CP đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh khôngđiều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc trong hợp đồng tương ứng với sốtiền tạm ứng hợp đồng. Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với trường hợpBộ Tài chính nêu tại văn bản số 7804/BTC-ĐT là phù hợp.

Việc chuyển tiếp áp dụng Nghị địnhsố 207/2013/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề nội dung Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 7804/BTC-ĐT ngày 12/6/2014.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh