BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75 /BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 2052/SXD-QLNTTBĐS ngày 15/10/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh BìnhDương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2052/SXD-QLNTTBĐS ngày 15/10/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đề xuất một số nội dung về việcbán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng trả lời như sau:

1. Việc xác định nhà ở cũ thuộc diệnđược bán phải căn cứ vào quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Ủy ban nhân dântỉnh có trách nhiệm xác định cụ thể các nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộcdiện được bán trên địa bàn theo Nghị định này.

2. Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhànước thuộc diện được bán thì việc bán nhà ở này phải thực hiện theo đúng quyđịnh tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ (về đối tượng, điều kiện,trình tự thủ tục, giá bán và chính sách miễn, giảm tiền mua nhà ở).

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Dươngthực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà