BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 75/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại mặt hàng Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan Lào Cai

Trảlời công văn số 413/HQLC-CV ngày 30/12/2004 của Cục Hải quan Lào Cai về việc ápmã đối với mặt hàng Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá do Công ty Hoa Vinh nhập khẩutại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ /BTCngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theoDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuếxuất khẩu, Phiếu kết quả thử nghiệm số 142PTN ngày 8/11/2004 của Viện giấy vàXenlulô, Thông báo số 5404/TCHQ /PTPL/MB ngày 10/11/2004 của Trung tâm PTPL MiềnBắc; tham khảo chú giải chi tiết nhóm 4813, nhóm 4823 phiên bản 2002 của Tổchức thương mại thế giới thì mặt hàng Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá (tên tiếng Anhlà “plug wrap paper”) dạng cuộn, khổ rộng 27 mm thuộc nhóm 4813, mã số4813.2000.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Lào Cai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để b/c)
- Trung tâm PTPL Miền Bắc
- Lưu VT - GQ (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An