BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7501/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO.
(Địa chỉ: 236/206/1A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 142/VITACO ngày 10/6/2014 củaCông ty CP Vận tải xăng dầu VITACO đề nghị hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuếgiá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi:

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 và Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tàichính thì:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

8901.20

- Tàu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng (tankers):

8901.20.50

- - Tấn đăng ký (gross tonnage) không quá 5.000

10%

8901.20.70

- - Tấn đăng ký (gross tonnage) trên 5.000 nhưng không quá 50.000

2%

8901.20.80

- - Tấn đăng ký (gross tonnage) trên 50.000

0%

Việc phân loại hàng hóa vào một mã số cụ thể phải căn cứ vào các tàiliệu trong hồ sơ hải quan liên quan đến phân loại hàng hóa, thực tế hàng hóa,các tài liệu kỹ thuật, catalogue của hàng hóa... Tuy nhiên, Công ty chưa nhậpkhẩu mặt hàng nên chưa có cơ sở để trả lời mặt hàng vào mã số cụ thể.

Khi hàng hóa thực tế nhập khẩu, Công ty có thể tham khảo các mã số trênhoặc liên hệ với Chi cục Hải quan, nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để đượchướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính quy định về việc xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện theo đúngthủ tục, quy định nếu có nhu cầu xác định trước mã số.

2. Về thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại khoản 17 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng, điểm ckhoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính,thì:“Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loạitrong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệphoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, chothuê lại” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Việc xác định mặt hàng tàu Crane Bright theo trình bày tại công văn số 142/VTTACO là tàu thủy hay không thì thuộc chức năng của cơ quan chuyên ngànhcó thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng