CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 751/CP-KG
V/v tổ chức Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Trung tâm Khoa học xã hội và nhân Văn Quốc gia,
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Tổ chức Hội thảo quốc tề về Việt Nam học lần thứ hai (công văn số 379/KHXH-Quy ết định ngày 7 háng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung cơ bản của Dự thảo đề cương tổ chức Hội thảo quốc tề về Việt Nam học lần thứ hai. Thời gian hội thảo dự kiến: 4 ngày.

- Giao Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội là hai cơ quan đồng chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai. Các cơ quan đồng chủ trì nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các cơ quan liên quan trong khi chuẩn bị và tiến hành hội thảo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch chương trình hội thảo cụ thể trước khi thực hiện.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội bố trí kinh phí cho tổ chức hội thảo này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm