TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu mặt hàng Phenytoin

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần dược Danapha.
(253 Dũng Sĩ ThanhKhê, Q. Thanh Khê, Đà Nng)

Ngày 15/5/2014, Công ty Cổ phần dược Danapha có công văn số 315/2014/DNP-CV đề nghịcơ quan hải quan hướngdẫn trường hợp nhậpkhẩu mặt hàng Phenytoin, công dụng là nguyên liệu làm thuốc chữa bệnhcho người, có mã HS là 29332100 thì có phải tiến hành khai báo hóa chất haykhông. Về việc này, Cục Giám sát quản lý vềHải quan có công văn số 586/GSQL-GQ1 ngày 21/5/2014 để trao đổi với Cục Hóachất - Bộ Công Thương một số nội dung liên quan. Tại công văn trả lời số 266/CHC-TTHC ngày 4/6/2014 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương nêu rõ:

“Theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày8/4/2011 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Hóa chất, mặt hàng Phenytoin thuộc Phụ lục V, Danh mục hóa chất phải khai báo với Bộ Công Thương khi nhậpkhẩu vào Việt Nam. Việc sửa đi Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 thuộc thẩm quyềnTh tướng Chínhphủ.”

Do vậy, trong thời gian chờ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP đượcsửa đổi bổ sung, đề nghị Công ty khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàngthuộc Phụ lụcV ban hành kèm Nghịđịnh số 26/2011/NĐ-CP dẫn trên phải tiến hành khai báo hóa chất nhập khẩu vớiBộ Công Thương theo đúng quy định hiện hành

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần dược Danapha được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế;
-
Cục Hóa chất - Bộ Công thương;
- Lưu: VT.GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải