BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 751/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v trả lời chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc

Trả lời công văn số 38/TCT-TCLĐ /CV đề ngày 23/1/2003 về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Tổng Công ty thực hiện theo đúng Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002-2005, trường hợp Công ty Lương thực Quảng Ninh thực hiện theo đúng lộ trình sắp xếp (năm 2004) thí áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, việc sắp xếp lao động trước năm 2004 là thuộc quyền của Tổng công ty không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định nêu trên.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin thông báo để Tổng công ty được biết./.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng