BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 751/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2866/HQLA-NV ngày 23/12/2014 củaCục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc khi thực hiện xác nhận trên giấyphép CITES, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mẫu dấu sử dụng để đóng dấu xác nhận:

Việc xác nhận, đóng dấu xác nhận tại ô số 14 giấyphép CITES là để thể hiện cơ quan Hải quan đã làm thủ tục và đã thực hiện việcgiám sát hải quan đối với lô hàng xuất khẩu/nhập khẩu/tái xuất khẩu. Do vậy, đềnghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụngmẫu dấu tròn Chi cục để đóng dấu xác nhận trên giấy phép CITES.

2. Về đơn vị Hải quan thực hiện việcxác nhận:

Đối với trường hợp xuất khẩu chuyển cửa khẩu: Chi cụcHải quan ngoài cửa khẩu là nơi làm thủ tục hải quan, hoàn thành thủ tục hảiquan đối với lô hàng xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chỉ thực hiện việcgiám sát thực xuất đối với hàng xuất khẩu. Do vậy, sau khi hàng hóa đã được xếplên phương tiện vận tải để xuất khẩu sang nước ngoài, vận tải đơn đã được pháthành thì giao Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện việc xác nhậnsố lượng thực xuất, cửa khẩu xuất, ngày thực xuất, chữ ký, chức danh và đóng dấutại ô số 14 và xác nhận số vận đơn tại ô số 15 giấy phép CITES trên cơ sở bộ hồsơ hải quan xuất khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát và vận tải đơn.

Đối với trường hợp nhập khẩu chuyển cửa khẩu: Đồngý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc giao Chi cục Hải quan nơilàm thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện việc xác nhận tại ô số 14 và ô số 15giấy phép CITES trên cơ sở bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu có xác nhận hàng đã quakhu vực giám sát.

3. Về việc chuyển luồng kiểm tra:

Hiện nay, việc làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu thì việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quảnlý rủi ro theo quy định hiện hành. Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thuộc diện phải có Giấy phép nói chung và Giấy phép CITES nói riêng sẽ phảiđược phân luồng vàng để thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan. Do vậy,trong trường hợp hệ thống phân luồng xanh đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩuthuộc diện phải có Giấy phép CITES, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạocác Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc chuyển luồng theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnhLong An biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh