BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7512/BTC-TCT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được một số văn bản vướng mắc hỏi về việc khấu trừthuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT theophương pháp khấu trừ và hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý chịu thuế GTGTtheo phương pháp trực tiếp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết a Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc,đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theophương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tưnày”,

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trênthì:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sửdụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và khôngchịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụdùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinhdoanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấutrừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tínhtheo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa,dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

…”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượngtính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán vàng, bạc,đá quý áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, cơ sở phải hạch toán riêngthuế GTGT đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ theo từnghoạt động kinh doanh và phương pháp tính thuế riêng.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì được xác định phân bổ theoquy định của Luật Quản lý thuế: số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứngvới tỷ lệ doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương phápkhấu trừ thuế trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh trong kỳ, trong đó doanhsố hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu của hàng hóa, dịch vụchịu thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ; tổng doanh thu của hàng hóa, dịchvụ bán ra trong kỳ bao gồm: Doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; doanh sốhàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT và chênh lệch giữa giá bán và giá muacủa hoạt động mua bán, kinh doanh vàng, bạc, đá quý (không bao gồm chênh lệchâm (-)).

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT, CS - TCT;
- Website BTC, website TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TƯỞNG
Cao Anh Tuấn