BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7518/BGDĐT-TCCB
V/v Mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính và bổ sung hồ sơ đối với các cán bộ, công chức đăng ký dự thi CVC năm 2010

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Các Đại học, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáodục và Đào tạo

Ngày01/10/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6287/BGDĐT-TCCB về việc tổchức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2010 gửi các đơn vị trực thuộc Bộđể triển khai tổ chức kỳ thi trên.

Căn cứ đốitượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính quy địnhtại công văn số 3256/BNV-CCVC ngày 20/9/2010 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳthi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2010, các ông, bàcó tên trong danh sách gửi kèm theo còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thứcquản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính hoặc thiếu hồ sơ theo quy định.

Để đảm bảocác điều kiện cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Đối vớicán bộ, công chức, viên chức thiếu chứng chỉ chuyên viên chính: Căn cứ vàodanh sách cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu chứng chỉ chuyên viên chính,Thủ trưởng các đơn vị sắp xếp thời gian để cán bộ, công chức, viên chức thamgia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính do Họcviện Hành chính thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổchức tại Học viện Quản lý giáo dục.

- Thờigian: bắt đầu từ ngày 15/11/2010. Khai giảng: 8h00’ thứ 2 ngày 15/11/2010(7h30’ học viên có mặt tại Học viện Quản lý Giáo dục, số 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quậnThanh Xuân, Hà Nộiđể làm thủ tục khai giảng. Thông tin chi tiết xin liên hệ theosố điện thoại:04.38641778, Fax: 043.8647886, cán bộ phụ trách khóa học đ/c Trần Doanh Thụ:0915.025.045, học viên ở xa có nhu cầu nghỉ tại Học viện Quản lý Giáo dục liênhệ trực tiếp với đ/c Lê Hồng Thắng: 04.38645503).

- Kinh phí:

Học phí, tài liệu khóa bồi dưỡng:3.000.000 đồng/1 người (các đơn vị hỗ trợ cho người học theo quy định về đàotạo, bồi dưỡng hiện hành).

2. Đối với những cán bộ, công chức, viênchức thiếu văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của hồ sơ dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức phải bổ sungđầy đủ trước ngày 30/11/2010; quá thời hạn trên nếu cán bộ, công chức,viên chức không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì Hội đồng thi nâng ngạch sẽ không đưavào danh sách dự thi.

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị thông báo và tạo điều kiện để các cán bộ, công chức, viênchức của đơn vị thực hiện các yêu cầu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Học viện Quản lý giáo dục (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị