BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 752/BTP-PBGDPL V/v tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;

Để nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1597/VPCP-QHĐP ngày 22/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị:

1. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh); hoàn thiện thể chế, chính sách về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh và đề xuất xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (nếu có).

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về lĩnh vực này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

a) Tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 1215/BTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 và Kế hoạch số 4048/KH-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý hương ước, quy ước có nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức và thuần phong mỹ tục; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc tạm đình chỉ thi hành các nội dung vi phạm, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nước tại cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

b) Chỉ đạo cấp huyện chú trọng công tác thẩm định hương ước, quy ước để bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định về nếp sống văn hóa. Nội dung hương ước, quy ước cần gắn với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán của từng địa bàn.

c) Qua rà soát cho thấy, nội dung của Pháp lệnh và các văn bản pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đang có hiệu lực có một số quy định mâu thuẫn 1 gây khó khăn, không thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Trong lúc chờ các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng nguyên tắc về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề theo Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 .

d) Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp làm đầu mối, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; báo cáo kết quả thực hiện và kết quả rà soát các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước để phát hiện vướng mắc, bất cập; đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, thay thế trong Báo cáo định kỳ 6 tháng (trước 02/6/2017) và Báo cáo công tác năm (trước 02/12/2017) gửi Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mọi chi tiết, đề nghị liên hệ với Bộ Tư pháp


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG1 Về điều kiện tổ chức Hội nghị cử tri, Hội nghị hộ gia đình để thông qua hương ước, quy ước; điều kiện thông qua hương ước, quy ước; thời hạn, thẩm quyền công nhận/phê duyệt hương ước, quy ước; sử dụng từ “công nhận” hay “phê duyệt” hương ước, quy ước.