CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 752/CP-QHQT
V/v Danh mục sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Pháp để thuê chuyên gia thực hiện JAR 145

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Tài chính
- Bộ Giao thông vận tải,
- Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam,
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3098 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 5 năm 2003) về việc phê duyệt danh mục sử dụng vốn không hoàn lại của Chính phủ Pháp để thuê chuyên gia thực hiện JAR 145, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý tổng công ty Hàng Không Việt Nam tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng Hoà pháp 952.920 USD để thuê 05 chuyên gia phục vụ xin phê chuẩn JAR 145 cho xí nghiệp máy bay A76 như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ Pháp viện trợ số tiền trên và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để tiếp nhận khoản viện trợ này./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng