TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/CT-TTHT V/v: thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Trung tâm phát triển công nghiệp và tự động hóa (CITA)
Địa chỉ: 2/33A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301464799

Trả lời văn bản số 1312/CV-2013 ngày 13/12/2013 vàvăn bản bổ sung hồ sơ số 0601/CV-2014 ngày 06/01/2014 của Trung tâm về thuế suấtthuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốchội về thuế GTGT :

+ Tại Khoản 2.m Điều 8 quy định hàng hoá áp dụng mứcthuế suất 5% bao gồm:

“Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm cácloại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, compa và các loại thiết bị, dụngcụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học”.

+ Tại Khoản 3 Điều 8 quy định:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụkhông quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

- Căn cứ công văn số 1317/BTC-CST ngày 25/01/2013 củaBộ Tài chính về việc thuế GTGT đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu,thí nghiệm;

Trường hợp Trung tâm là đơn vị không có chức nănggiảng dạy, nghiên cứu, theo trình bày có ký hợp đồng mua thiết bị thực hànhServo-DC là mô hình dùng cho việc thực hành thì phải áp dụng thuế suất thuếGTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
-Như trên; -Phòng Pháp chế;-P.Kiểm tra số 3;
-Lưu: (TTHT,HC).
3485 &6013-/14-KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga