TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 752/GSQL-GQ1
V/v thủ tục NK mặt hàng nguyên liệu làm thuốc là hóa chất

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa dược Quốc tế Phương Đông.
(S 7, ngõ 39/1, phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 10/2014/XNK /PĐ đến ngày 21/5/2014 củaCông ty TNHH Hóa dược Quốc tế Phương Đông về đề nghị hướng dẫn trường hợp nhập khẩu mặt hàng tá dược đ sản xuấtthuc chữa bệnh cho người là hóa chất,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc tương tự, Cục Hóa chất - Bộ Công Thương có công văn số 266/CHC-TTHC ngày 4/6/2014 hướng dẫn việc tiến hành khai báo hóa chất đối vớicác hóa chất đã được Bộ, cơ quan ngang Bộ cho phépnhập khẩu bằng văn bản (cụ thể mặt hàng Phenytoin nhập khẩu),trong đó nêu rõ:

“Theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 của Chính phủvề việc sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định s 1 08/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của LuậtHóa chất, mặt hàng Phenytoin thuộc Phụ lục V, Danh mục hóa cht phải khai báo với Bộ Công Thương khi nhập khẩuvào Việt Nam. Việc sửa đổi Nghị định s 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 thuộc thẩm quyền Thủ tưng Chính phủ.’

Do vậy, trong thời gian chờ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP đượcsửa đổi bổ sung, đề nghị Công ty khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàngthuộc Phụ lụcV ban hành kèm Nghịđịnh số 26/2011/NĐ-CP dẫn trên phải tiến hành khai báo hóa chất nhập khẩu vớiBộ Công Thương theo đúng quy định hiện hành. Thủ tục và thời hạn cấp Giấy xácnhận khai báo hóa chất thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo Thôngtư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hóadược Quốc tế Phương Đông được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế;
-
Cục Hóa chất - Bộ Công thương;
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải