BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 752/LĐTBXH-TL
V/v thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Trả lời công văn số 137/LDXH ngày 23/1/2003 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Xã hội tỉnh Long An về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, việc thi nâng ngạch viên chức phụ thuộc vào nhu cầu công việc đòi hỏi sử dụng viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch cần thi. Để nâng ngạch viên chức, các doanh nghiệp phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, thành lập hội đồng và tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường hợp số lượng viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của từng doanh nghiệp quá ít, không tổ chức thi nâng ngạch riêng theo đúng qui định thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ các yêu cầu của bản tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gốc ban hàng kèm theo Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nói trên để tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của các doanh nghiệp của tỉnh. Nội dung thi từ ngạch cán sự lên chuyên viên có thể đơn giản (thi vấn đáp hoặc thi viết).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An biết và hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG

Phạm Minh Huân