B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 752/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu

Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4459/HQHCM-GSQL ngày10/12/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc về việc kiểm trathực tế hàng hóa là mặt hàng thép tấm không thể niêm phong hải quan tại Chi cụcHải quan quản lý hàng gia công sau đó xuất khẩu qua cửa khẩu Bắc Đai - tỉnh AnGiang. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Việc kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửakhẩu không thể niêm phong hải quan đã được hướng dẫn tại công văn số 1529/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan, theo đó trường hợp doanh nghiệp làm thủ tụchải quan tại Chi cục Hải quanngoài cửa khẩu thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hảiquan cửa khẩu thực hiện theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Như vậy, đối với mặt hàng thép tấm làm thủ tục hải quan tạiChi cục Hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, không thểthực hiện việc niêm phong thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hảiquan cửa khẩu Bắc Đai - Cục Hải quan tỉnh An Giangthực hiện trên cơ sở đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công để đảmbảo công tác giám sát quản lý hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu thuộc đối tượng phải kiểm trathực tế hàng hóa theo yêu cầu ca BộTài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013.

Đồng thời, tại công văn số 1529/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 củaTổng cục Hải quan cũng đã có hướng dẫn về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa xuấtkhẩu bằng phương tiện vận tải thủy (tàu, xuồng, xà lan) qua cửa khẩu đườngsông, theo đó các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tạm thời cặp vào bờ kè trướctrạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu đường sông để bốc dỡ hàng hóa, sang mạn và kiểmtra thực tế hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh AnGiang căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại công văn số 1529/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 của Tổng cục Hải quan để chỉ đạo các Chi cục Hảiquan trực thuộc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh