BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 752/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng Luật thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần kinh doanhVinaconex
(tầng 5, Toà thà Vimeco, E9, Phạm Hùng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 13/CV-VNT ngày 16/1/2009 của Công ty Cổphần kinh doanh Vinaconex đề nghị hướng dẫn áp dụng Luật thuế giá trị gia tăng(GTGT). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT; Mục II, Phần Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì:

Thiết bị máy móc nhập khẩu thuộc dự án Thuỷ điện Cửa Đạtthuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Đối với tờ khai hàng hoá nhập khẩu từ ngày 1/2/2009 đề nghịCông ty nghiên cứu Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinhdoanh gặp khó khăn; Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn giảm 50% thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần kinh doanhVinaconex biết, thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông