VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7520/VPCP-QHQT
V/v tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận viện trợ 02 xe ô tô

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính.
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đềnghị của Bộ Tài chính (công văn số 14525/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 10 năm 2007) vềviệc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 02 xe ô tô viện trợ, Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Ủy bannhân dân tỉnh Lạng Sơn cần đàm phán lại với Bên tài trợ (ông Lê Đức Kế quốc tịchCanada) thay việc tiếp nhân 02 xe ô tô đã qua sử dụng bằng những hàng hóa, thiếtbị, đồ dùng khác phù hợp và thiết thực hơn cho Trung tâm nuôi dưỡng và Dạy nghềcho người tàn tật tỉnh Lạng Sơn. Trong trường hợp Bên tài trợ không thay đổi ýđịnh thì yêu cầu phải có Hồ sơ, trong đó có xác nhận quyền sở hữu của ông LêĐức Kế về 02 xe ô tô trên.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Trung tâm Nuôi dưỡng và dạy nghề
cho người tàn tật tỉnh Lạng Sơn;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc