BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7521/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

Kính gửi :

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

Thực hiện thông báo hướng dẫntại công văn số 2921/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứngChiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sởgiáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc (sau đây gọi tắt làcác đơn vị) tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện trên.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thếgiới sạch hơn năm nay là “Cộng đồng liên kết chống lại biến đổi khí hậu”(Communities uniting to combat climate change).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịcác đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện tốt một số côngviệc, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyêntruyền, giáo dục hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn cho cán bộ,giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên bằng các hình thức như: mít tinh;tổ chức các cuộc hội thảo, các cuộc thi viết, vẽ, sáng tác tranh cổ động về chủđề bảo vệ môi trường; trồng cây xanh, làm vệ sinh trên địa bàn cơ quan, đơn vị,trường học.

2. Lồng ghép các hoạt động tuyêntruyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinhviên Luật bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, quán triệt Chỉ thị số 29/CT-TW ngày 21 tháng 1 năm 2009 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thựchiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Tổ chức các hoạt động nângcao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên vềnguyên nhân và hậu quả gây ô nhiễm môi trường, của biến đổi khí hậu tới pháttriển kinh tế, xã hội và sức khỏe con người, đặc biệt đối với Việt Nam; từ đótự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gâyhiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; tạo thói quen tự giác tham gia cáchoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, thiên nhiênkhông tái tạo, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặttrời, gió...

4. Treo băng rôn, panô, ápphích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, trường học về chủ đề môi trường.

5. Tăng cường đưa tin, bài viếttuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới trên các tạp chí, websitecủa đơn vị.

6. Biểu dương khen thưởng kịpthời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môitrường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghịcác đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng Chiến dịch Làm chothế giới sạch hơn và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trướcngày 25/11/2009 theo địa chỉ sau: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáodục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: [email protected],[email protected]

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng ( để báo cáo);
-Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận