BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 7521/BGDĐT-NGCBQL

V/v: báo cáo kết quả triển khai đánh giá giáo viên, hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn năm học 2010 - 2011 và kế hoạch đánh giá năm học 2011 - 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, khảo sátđánh giá tác động của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông và Chuẩn hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả triển khai đánh giá giáo viên, hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn năm học 2010 - 2011 và kế hoạch đánh giá năm học 2011 - 2012.

I. Khái quát chung về tình hình triển khai đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (mầm non, tiểu học, trung học); đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng (mầm non, tiểu học, trung học) và Chuẩn giám đốc giáo dục thường xuyên

1. Những công việc địa phương đã thực hiện để triển khai việc đánh giá giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc trung tâm GDTX theo Chuẩn.

2. Những thuận lợi trong quá trình triển khai đánh giá

2.1 Đối với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

2.2 Đối với Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn Giám đốc trung tâm GDTX

3. Những khó khăn trong quá trình triển khai đánh giá

2.1 Đối với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

2.2 Đối với Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn Giám đốc trung tâm GDTX

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?

II. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và hiệu trưởng trường THCS, THPT năm học 2010 - 2011

1. Báo cáo theo 4 biểu mẫu đính kèm

2. Nêu nguyên nhân số giáo viên chưa đạt chuẩn - loại kém

- Nguyên nhân khách quan

- Nguyên nhân chủ quan

III. Kế hoạch triển khai đánh giá xếp loại giáo viên, hiệu trưởng theo Chuẩn trong năm học 2011 - 2012.

IV. Những kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trước ngày 30 tháng 11 năm 2011 theo địa chỉ:

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?

Thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trịnh Thanh Trà, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, điện thoại 0904224234.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng N.V.Hiển (để b/c);

- CTPTGDTrH (để p/h) ;

- Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO

VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Đã kí

Hoàng Đức Minh

>> Xem thêm:  Việt kiều ở Úc muốn mua đất nông nghiệp để chăn nuôi ?