B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7522/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Tùng Lâm.
(58 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 55/CV-TL /2015 ngày 11/8/2015 của Công tyTNHH Tùng Lâm, về việc đề nghị miễn tiền phạt chậm nộp số tiền là 1.016.121.058đồng và cho thông quan hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về miễn tiền phạt chậm nộp:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp để lấyý kiến các đơn vị liên quan và báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

2. Về làm thủ tục hải quan đối vi hàng xuất khẩu:Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định: “không áp dụng biện pháp dừnglàm thủ tục hải quan đi với các trường hợp sau đây:

a) Hàng xuất khu không phải nộp thuế xuất khu”. Theo đó, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa không phải nộpthuế xuất khẩu thì không bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

3. Về tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡngchế:Điều 33 Thôngtư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về chưa thực hiện biện pháp cưỡngchế, tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan thì: Người nộp thuếbị cưỡng chế được tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan nếu cóvăn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế, kèm thư bảo lãnh của tổ chức tíndụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ gửi Cục Hải quan nơingười nộp thuế đang có nợ thuế bị cưỡng chế để được xem xét giải quyết theotrình tự quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tùng Lâm biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
-
Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang