BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7527/TCHQ-GSQL
V/v Uỷ quyền làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006

Kính gửi: CácCục Hải quan tỉnh, thành phố

Trong khi thực hiện Nghị định 154/2006/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, kiểm tra, giam sát hải quan đã phát sinh một số vướng mắckhi thực hiện uỷ quyền khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuthương mại.

Căn cứ Điều 143 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ khoản 7 điều 4 Luật Hải quan, khoản 1điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 và căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 12/2006/NĐ-CPngày 23/1/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thương mại, Tổng cụchướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấp nhận công ty uỷ quyền cho chi nhánh côngty được khai báo làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

a. Đối với công ty uỷ quyền thì phải chịu hoàntoàn trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính,tranh chấp phát sinh (nếu có) và chấp hành pháp luật về hải quan.

b. Đối với chi nhánh công ty thì phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơ hải quan, phân loại hàng hoá, áp mã,tính thuế... mà chi nhánh công ty được uỷ quyền.

c. Mã số thuế ghi tờ khai hải quan là mã số thuếcủa công ty, dấu đóng trên tờ khai hải quan là dấu của chi nhánh nhưng phải ghirõ là "Thừa uỷ quyền của giám đốc công ty".

2. Chấp nhận cá nhân, người đại diện uỷ quyềncho nhân viên của doanh nghiệp ký tên trên tờ khai hải quan và đóng dấu củadoanh nghiệp nếu phù hợp với điều lệ của doanh nghiệp.

Văn bản uỷ quyền phải đáp ứng các tiêu chívề nội dung theo quy định của Nghị định 110/2004/NĐ-CP và thể hiện rõ tráchnhiệm pháp lý của người uỷ quyền và người được uỷ quyền.

3. Công văn này thay thế công văn 5556/TCHQ-GSQLngày 16/11/2006 của Tổng cục Hải quan và công văn 5259/TCHQ-GSQL ngày 2/11/2006của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh,thành phố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu