TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75276/CT-HTr
V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Marubeni - Itochu Steel Việt Nam (Địa chỉ. Tầng 24 Keangnam Landmark Tower, Phạm Hùng,Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội)MST: 0105324298

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2810/2015/CV-GD ngày 28/10/2015 của Công ty TNHH Marubeni - Itochu Steel Việt Nam hỏi về việc hoàn thuế GTGT đốivới khoản nợ phải thu khó đòi, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn ckhoản 1 Điều 18Mục II Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ -CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếthướng dẫn thi hành một s điu Luật Thuế GTGT quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu tr hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. ”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty có phát sinh số thuế GTGT đầu vào trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý mà vẫn còn sốthuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì công ty được hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp, công ty cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng nhưngkhách hàng chưa thanh toán, phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi theo nội dungcông văn trình bày của đơn vị thì không thuộc trường hợp được hoàn thuếGTGT và điều chỉnh thuế GTGT đầu ra theo quy định.

Nội dung cụ thể đề nghị công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để đượchướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Marubeni - Itochu SteelViệt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:-Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT,HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn