BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 753/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây lắp và thươngmại COMA25
(55 Nguyễn Văn Linh, P.Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 07/COMA25 -KH ngày 6/1/2009 của Công tyCổ phần xây lắp và thương mại COMA25 về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đốivới máy móc thiết bị nhập khẩu nhằm tạo tài sản cố định cho nhà máy lọc dầuDung Quất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì: Máy móc, thiết bị nhập khẩunhằm tạo tài sản cố định cho nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc đối tượng chịuthuế GTGT.

Đối với tờ khai hàng hoá nhập khẩu từ ngày 1/2/2009 đề nghịCông ty nghiên cứu Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinhdoanh gặp khó khăn; Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn giảm 50% thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần xây lắp vàthương mại COMA25 biết thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông