BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------

Số: 753/TCT-CS

V/v: Ưu đãi tiền thuê đất khi thay đổi chủ đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắk

Trả lời Công văn số 228/CT-THNVDT ngày21/01/2010 của Cục thuế tỉnh Đắc Lắk hỏi về chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với trường hợp thay đổi chủ đầu tư nhà máy tinh bột sắn tại huyện Krông Bông. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"4. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp."

Tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định cụ thể các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trong đó có các trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất cho dự án đầu tư do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Nhà máy tinh bột sắn trước đây do Công ty cổ phần Đức Lộc thực hiện đầu tư và được Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 86/GP-UB ngày 29/10/2003, nay chuyển sang Công ty cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cho thuê đất theo Hợp đồng thuê đất kí với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thì không thuộc diện ưu đãi tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận đầu tư số 86/GP-UB ngày 29/10/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk cấp cho Công ty cổ phần Đức Lộc. Trường hợp Công ty cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì thực hiện ưu đãi tiền thuê đất theo Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương