BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Ngày 24/12/2012, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20379/CT-TTr4 ngày 11/8/2011 của Cục thuế TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn giảiquyết vướng mắc về thuế theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 của Bộ Tài chính đối với trường hợp của Công ty cổ phần công nghệ thôngtin, viễn thông và tự động hóa dầu khí PV TECH. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

- Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày13/01/2009 của Bộ Tài chính đã quy định:

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanhnghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộpcủa năm 2009 theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư này.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp đáp ứng một tronghai tiêu chí sau:

- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng 01năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.

….

- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008không quá 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng,trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 thì sốlao động được trả lương, trả công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thukhông quá 300 người”

- Ngày 05/11/2010 Bộ Tài chính đã có công văn số 15011/BTC-CST gửi Cục Thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việcthực hiện chính sách ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanhnghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ trong đó đãhướng dẫn với nội dung:

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng. Bộ Tài chính đề nghị Cục thuế các địa phương thực hiện một số việcnhư sau:

- Rà soát việc thực hiện chính sách giảm 30% số thuế TNDNphải nộp Quý IV năm 2008 và năm 2009 của các DNNVV tại địa phương để kịp thờiphát hiện các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước, kê khai hưởng ưu đãigiảm thuế không đúng với quy định. Chú ý xem xét phát hiện các hiện tượng dồnthu nhập vào quý IV/2008 và năm 2009 để được hưởng ưu đãi; một số trường hợpdoanh nghiệp có Quyết định công nhận là doanh nghiệp đặc biệt, doanh nghiệploại I nhưngvẫn sử dụng tiêu chí về lao động coi là DNNVV để kê khai, hưởng ưu đãi, trườnghợp chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi sang doanh nghiệpđược hưởng ưu đãi về thuế để trục lợi,…để kịp thời chấn chỉnh xử lý”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty cổphần công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa dầu khí PV TECH là doanhnghiệp được xếp hạng II, nếu đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa theoquy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên là doanh nghiệp nhỏ và vừatheo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC nêu trên thì vẫn được hưởng ưu đãivề giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ PC-TCT
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn