VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 753/VPCP-KG
V/v tổ chức nghiệm thu và bay thử nghiệm máy bay VAM2

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Quốc phòng;
- Hội Cơ học Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội Cơ học Việt Namtại văn bản số 128- 07/HCH ngày 26 tháng 7 năm 2007 về việc thực hiện đề án chếtạo máy bay nhỏ VAM2 của Hội Cơ học Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhâncó ý kiến như sau:

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủtrì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan tổ chức nghiệm thumáy bay VAM2 trước tháng 9 năm 2008. Nếu đủ điều kiện về an toàn, Bộ Quốc phòngchỉ đạo Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức bay thử nghiệm đối với VAM2như một sản phẩm nghiên cứu khoa học-công nghệ. Kinh phí tổ chức bay thử nghiệmlấy từ kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Bộ Khoa học và Công nghệ. Saukhi thử nghiệm, tùy kết quả thực tế, Hội Cơ học Việt Nam đề xuất phương án khaithác sản phẩm nghiên cứu khoa học này,

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Quý cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các PTTg; Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN Trần Quốc Toản, Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Website Chính phủ, các Vụ: CN, TH, KTTH, TTBC;
- Lưu: VT, KG (5) 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản