BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7534/TCHQ-GSQL
V/v kho hàng không kéo dài của Công ty TNHH ALS Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 982/HQBN-NV ngày 31/07/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Bắc Ninh về việc nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với kho hàng không tại địa điểm Cụm nhà kho số 1, Khucông nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh BắcNinh đã được thành lập theo công văn số 1819/VPCP-HQQT ngày 23/03/2010 của Văn Phòng Chính phủ và công văn số 4587/BTC-TCHQ ngày 13/04/2010 của Bộ Tài chính, chưa có văn bản bãi bỏ hoạt động đối với kho hàng không kéo dài nêu trên.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ quân số hiện có triển khaihoạt động giám sát hải quan đối với kho hàngkhông kéo dài tại địa điểm nêu trên theo phươngán kinh doanh do Công ty TNHH ALS Bắc Ninh đề xuất tại văn bản số 4415/ALSB ngày 24/07/2015 về việc khai thác kho hàng khôngkéo dài theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH ALS Bắc Ninh ( Đ/c Cụm nhà kho số 1 KCN Yên Phong – Bắc Ninh) (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh