BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7537/TCHQ-TXNK
V/v Trả lời công văn

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH và dịch vụ giao nhậnLê Hòa
(78 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM)

Trả lời công văn số 25 LH ngày01/12/2010 của Công ty TNHH và dịch vụ giao nhận Lê Hòa về việc miễn thuế, nhậpkhẩu vật tư xây dựng để tạo tài sản cố định Tổng cục hải quan có ý kiến nhưsau:

Về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩuđể tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư đã được quy định tại khoản6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (nay là khoản 6 Điều 12 Nghịđịnh 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu); khoản 7 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trongnước chưa sản xuất được làm cơ sở miễn thuế là Danh mục vật tư trong nước đãsản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư) và các văn bản sửa đổi bổ sung văn bản trên.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quyđịnh trên để thực hiện.

Tổng cục hải quan thông báo để Côngty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường