TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Sansei Việt Nam
Địa chỉ: 364 Cộng Hoà, phường 13, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0311446703

Trả lời văn bản số 01/2012 củaCông ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.3 Mục II; điểm 1.3Mục III Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế TNDN quy định thì doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tưthuộc lĩnh vực sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN: áp dụng thuế suất10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm); miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuếphải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty là doanhnghiệp thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 411043001803 ngày28/11/2011 do Ủy ban Nhân dân TP.HCM cấp; ngành nghề kinh doanh: tư vấn, thiếtkế và sản xuất phần mềm, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuếTNDN theo quy định thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn nêutrên đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm.

Công ty phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập của hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm được ưu đãi thuế; cáchoạt động kinh doanh khác (tư vấn thiết kế ...) không được ưu đãi thuế, Công typhải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
26 - 94 / 2012 QK
11 UD SX 2003 Taisun 2232.doc

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga