BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/TCDN-KĐCL
V/v hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề năm 2014

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Các trường cao đẳng nghề

Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượngtrường cao đẳng nghề năm 2014 như sau:

1. Quy trình tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Trường cao đẳng nghề triển khai thực hiện tự kiểm định chấtlượng dạy nghề theo quy trình được quy định tại Điều 5, Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXHngày 29/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, quy trình thựchiện kiểm định chất lượng dạy nghề:

- Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng dạynghề.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của phòng đào tạovà các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa và bộ môn trực thuộc cơ sở dạynghề, các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề, các đơn vị sản xuất,doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) trong cơ sở dạy nghề.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề của hội đồngkiểm định chất lượng dạy nghề.

- Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghềtrong cơ sở dạy nghề và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

2. Đánh giá các chỉ số, cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm địnhchất lượng trường cao đẳng nghề (các chỉ số, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượngtrường cao đẳng nghề được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày17/01/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí,tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề)

- Về đánh giá các chỉ số: việc đánh giá các chỉ số kiểm địnhchất lượng trường cao đẳng nghề theo “Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm địnhchất lượng trường cao đẳng nghề” kèm theo công văn.

- Về cách tính điểm của tiêu chuẩn:

+ Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn là 2 điểm khi cả 3 chỉ sốcủa tiêu chuẩn được đánh giá “đạt”.

+ Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn là 1 điểm khi có 2 chỉ sốcủa tiêu chuẩn được đánh giá “đạt”.

+ Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn là 0 điểm khi có 1 chỉ sốhoặc không có chỉ số nào được đánh giá “đạt”.

3. Nộp báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề

- Đối với các trường cao đẳng nghề được Tổng cục Dạy nghề lựachọn kiểm định chất lượng năm 2014: theo hướng dẫn cụ thể riêng đối với từngtrường.

- Đối với các trường cao đẳng nghề không được Tổng cục Dạynghề lựa chọn kiểm định chất lượng năm 2014: gửi 02 bản in báo cáo kết quả tựkiểm định chất lượng dạy nghề (đóng bìa, soạn thảo bằng phông chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13) về Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề - 37BNguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội và bản điện tử gửi vào địa chỉ email: lehaibang.tcdn@gmail.comtrước ngày 15/12/2014.

Đề nghị các trường cao đẳng nghề căn cứ hướng dẫn để thực hiệntự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014. Hướng dẫn này thay thế hướng dẫnđánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề kèm theo Công vănsố 540/TCDN-KĐCL ngày 10/4/2013 của Tổng cục Dạy nghề. Trong quá trình tổ chứcthực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Tổng cục Dạy nghề(Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề), điện thoại: 04.39782841, Fax: 04.39782840để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng (để đăng trên website);
- Lưu: VT, KĐCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nghiêm Trọng Quý

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN